Contact us
IMG_6025

아모레퍼시픽 본점

서울시 용산구 한강대로 100,  아모레퍼시픽 본점 1F

T   02 – 549 – 6644

F   02 - 6329 – 3829

E   helenaflower19@daum.net

+

sub_store2

SFC 광화문점

서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터B2

T   02 – 549 – 6640

F   02 – 549 – 6660

E   helenaflower19@daum.net

+

롯데 매장사진

롯데백화점 소공점

서울시 중구 을지로 30 롯데백화점 B1

T   02 – 2118 – 6031

F   02 – 2118 – 6038

E   helenaflower19@daum.net

+

sub_store4

Atelier Helena 아카데미

서울시 강남구 삼성로 126길 6 보고재빌딩 B2

T   02 – 542 – 6644

F   02 – 549 – 6650

E   helenaflower19@daum.net

+